loading...

حقوق من Lawme

قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور + آیین نامه اجرای در ادامه مطلبقانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور شماره 33704 14/5/1382 حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمدخاتمي رياست محترم جمهو

قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور + آیین نامه اجرای

Admin بازدید : 401 شنبه 17 آبان 1393 نظرات (0)

قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور + آیین نامه اجرای در ادامه مطلب

قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور

شماره 33704 14/5/1382

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمدخاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

طرح نحوه اهداء جنين به زوحين نابارور كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 29/4/1382 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب وبه تائيد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

شماره 26709 23/5/1382

قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست ونهم تيرماه يكهزار و سيصد وهشتاد ودو مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 8/5/1382 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 33704 مورخ 14/5/1382 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور - سيد محمد خاتمي

ماده 1 - به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذيصلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوجهاي قانوني وشرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها ( هر يك به تنهايي يا هردو ) اثبات رسيده اقدام نمايند.

ماده 2 - تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركا" از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل مجوز دريافت جنين را صادر مي كند:

الف - زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي ، امكان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد.

ب - زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.

ج - هيچ يك از زوجين محجور نباشند.

د - هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماريهاي صعب العلاج نباشند.

و - هيچ يك از زوجين معتاد به موادمخدر نباشند.

و - زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.

ماده 3 - وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است .

ماده 4 - بررسي صلاحيت زوجين متقاضي در محاكم خانواده ، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت و عدم تائيد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي باشد.

ماد5 - آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتل بر پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست ونهم تيرماه يكهزار وسيصد وهشتاد و دو مجلس وشوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/5/1382 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

 

 

آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور

 بسمه تعالي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ وزارت دادگستري

هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1383 بنا به پيشنهاد مشترک شماره 69773 مورخ 10/5/1383 وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دادگستري و به استناد ماده (5) قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور ـ مصوب 1382ـ آئين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود: 

آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور

فصل اول ـ تعاريف و کليات:

ماده 1ـ در اين آئين نامه، واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي رود:

الف ـ قانون: منظور قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور ـ مصوب 1382 ـ است.

ب ـ جنين: نطفه حاصل از تلقيح خارج از رحمي زوجهاي قانوني و شرعي است که از مرحله باروري تا حداکثر پنج روز خواهد بود. اين جنين مي تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.

پ ـ اهداء جنين: واگذاري داوطلبانه و رايگان يک يا چند جنين از زوجهاي واجد شرايط مقرر در قانون و اين آئين نامه به مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري براي انتقال به زوجهاي متقاضي داراي شرايط مندرج در قانون.

فصل دوم ـ شرايط اهداء و دريافت جنين:

ماده 2ـ زوجهاي اهداء کننده بايد داراي شرايط زير باشند:

الف ـ علقه و رابطه زوجيت قانوني و شرعي.

ب ـ سلامت متعارف جسمي و رواني و ضريب هوشي مناسب.

پ ـ نداشتن اعتياد به مواد اعتيادآور و روان گردان.

ت ـ مبتلا نبودن به بيماريهاي صعب العلاج نظير ايدز، هيپاتيت و …

تبصره ـ مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري مکلفند قبل از دريافت جنين از اهداء کنندگان، وجود شرايط مذکور در اين ماده را احراز نمايند.
ماده 3ـ اهداء جنين بايد با موافقت و رضايت کتبي زوجهاي اهداء کننده و در مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري، با احراز هويت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گيرد.

ماده 4ـ زوجهاي متقاضي جنين اهدائي بايد واجد شرايط مقرر در ماده (2) قانون باشند.

ماده 5ـ رسيدگي به درخواست دريافت جنين اهدائي، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به عمل مي آيد. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي باشد.

فصل سوم ـ تکاليف و وظايف مراکز مجاز درمان ناباروري:

ماده 6ـ مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري مکلفند نسبت به موارد زير اقدام نمايند:

الف ـ نگهداري جنينهاي اهدايي از سوي اهداءکنندگان مسلمان و غيرمسلمان به طور جداگانه و رعايت تناسب ديني و مذهبي زوجهاي متقاضي با جنين اهدائي در زمان انتقال.

ب ـ دريافت و نگهداري رأي قطعي مرجع قضايي از متقاضي.

پ ـ صدور گواهي و معرفي نامه لازم مبني بر تأييد سلامت جسمي و رواني براي متقاضيان دريافت جنين طبق مقررات قانون و اين آئين نامه.

ت ـ دريافت، نگهداري و انتقال جنينهاي اهدائي در شرايط کاملاً محرمانه.

تبصره ـ اطلاعات مربوط به جنينهاي اهدائي، جزو اطلاعات به کلي سري طبقه بندي مي‌شوند.

ماده 7ـ صدور گواهي عدم توانايي باروري و همچنين توانايي زوجه در زمينه دريافت و نگهداري جنين، پس از انجام تستها و آزمايشهاي دقيق پزشکي در صلاحيت مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري مي باشد.


فصل چهارم ـ شرايط لازم جهت دريافت، نگهداري و انتقال جنين

ماده 8ـ هر يک از مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري مي توانند بانک جنين طبق دستورالعملهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي داير نمايند. اين بانک مسئول دريافت و نگهداري جنين و انتقال آنها به زوجين نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و اين آيين نامه مي باشد.

ماده 9ـ مرکز مديريت پيوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است طبق دستورالعملهاي وزارت يادشده نسبت به دريافت، نگهداري و انتقال جنين نظارت دقيق اعمال کند.

ماده 10ـ ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداءکنندگان و دريافت کنندگان جنين اهدايي تنها با رعايت قوانين مربوط به حفظ و نگهداري اسرار دولتي و به مراجع قضايي صلاحيت دار مجاز مي باشد.

محمدرضا عارف- معاون اول رييس جمهور

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
درباره ما
Profile Pic
مطالب حقوقی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق ایمیل : mareyhan1@gmail.com
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 39
 • کل نظرات : 2
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 4
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 26
 • بازدید امروز : 9
 • باردید دیروز : 43
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 275
 • بازدید ماه : 52
 • بازدید سال : 2,598
 • بازدید کلی : 174,392